Disclaimer

Deze website van RoyalLook is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt ondermeer tariefinformatie begrepen. Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van RoyalLook, die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden. RoyalLook behoudt zich ondermeer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website. Er wordt door RoyalLook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door RoyalLook. RoyalLook kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt. Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RoyalLook niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook. Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht RoyalLook zich niet aansprakelijk. Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door RoyalLook.